Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 

Comunicat ajutor de deces 2019
Comunicat ajutor de deces 2018

Ajutorul de deces


Comunicat ajutor de deces 2021

În cazul decesului asiguratului sau pensionarului se acordă ajutor de deces unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi,după caz,soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau ,în lipsa acestora,oricare persoană care face această dovadă.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decît valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (începand cu 12 martie 2021 – 5380 lei).
În cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, asiguratul sau pensionarul poate beneficia de ajutor de deces.
Este considerat membru de familie:
-soţul;
-copiii proprii sau adoptaţi,copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei,în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile ,până la terminarea acestora,fără a depăşii vârsta de 26 ani,precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
- părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi;
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul celui cuvenit unui pensionar sau asigurat (începand cu 12 martie 2021 – 2690 lei).
Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:
- cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Norme;
-certificat de deces (original şi copie);
- act de identitate al solicitantului (original şi copie);
- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
- dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
- act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
- adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).