Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Pensia de urmaş Condiţii de acordare
Pensia de urmas se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru acordarea unei pensii.
Copii au dreptul la pensie de urmaş:
-până la vârsta de 16 ani;
-dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşii vârsta de 26 ani;
-pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş:
-pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6 % pentru fiecare an de căsătorie în minus.
-indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.
-indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici decât 35% din câştigul salarial mediu brut, conform legii.
În cazul în care soţul supravieţuitor nu îndeplineşte niciuna din condiţiile de mai sus, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici decât 35% din câştigul salarial mediu brut, conform legii.
Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani,în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici decât 35% din câştigul salarial mediu brut,conform legii.
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, conform legii, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
50% pentru un singur urmaş;
75% pentru doi urmaşi;
100% pentru trei sau mai mulţi urmaşi;
În cazul copiilor orfani de ambii părinţi, cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Acte necesare pentru pensia de urmaş:
a.)cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 8);
Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar sunt necesare şi următoarele acte:
-carnetul de muncă (original şi copie);
-carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
-carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
-alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
-actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
-livretul militar (original şi copie);
-diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
-dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
-adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
-adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original), Anexele 12, 13, 14 din Norme de aplicare a prevedrilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice);
-procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
-acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
-adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
-alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
b.) actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
c.) decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
d.) decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
e.) adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
f.) actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
g.) copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
h.) copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, vechimea în serviciu, respectiv veniturile realizate lunar, necesare determinării stagiului de cotizare şi punctajului lunar, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pot fi dovedite cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, în temeiul statelor de plată sau al altor documente doveditoare aflate în păstrarea structurilor militare/deţinătoare de fonduri de arhivă.
Formulare (cerere tip – anexa nr. 8)