Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 

Pensia anticipată parţială
Condiţii de acordare

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010 cu până la 8 ani.
În cazul persoanelor din domeniul apărării naţionale,ordinii publice şi siguranţei naţionale,pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile de mai sus este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr.6 a Legii nr.263/2010 şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.62 alin.2, lit.a) şi b).
La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate (pensie de invaliditate, studii superioare, armată, şcoli militare/învăţământ superior din sistemul apărării naţionale, cu excepţia liceului militar).
Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, conform tabelului nr. 21.

Tabelul nr.21
 Perioada de cotizare realizată
peste stagiul standard complet de cotizare
prevăzut in anexa nr.5
Procentul de diminuare pentru
fiecare lună de anticipare (%) 
Până la 1 an  0,50 
 Peste 1 an 0,45 
Peste 2 ani  0,40 
 Peste 3 ani 0,35 
Peste 4 ani  0,30 
Peste 5 ani  0,25 
Peste 6 ani  0,20 
Între 7 şi 8 ani  0,15 


La acordarea pensiei anticipate parţiale reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de Legea nr. 263/2010 sau de alte acte normative.
Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută în Tabelul nr.21.
La îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

Stabilirea pensiei anticipate parţiale
Pensia anticipată parţială se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat.
Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
Acte necesare pentru pensia anticipată parţială:
a.)cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);
b.) carnetul de muncă (original şi copie);
c.) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
d.) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
e.) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
f.) actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
g.) livretul militar (original şi copie);
h.) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
i.) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
j.) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
k.) adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original), Anexele 12, 13, 14 din Norme de aplicare a prevedrilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
l.) procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
m.) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
n.) dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
o.)adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
p.) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
Formulare (cerere tip – anexa nr. 6)