Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Pensia anticipată
Condiţii de acordare
Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010.
În cazul persoanelor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru obţinerea pensiei anticipate, pe lângă condiţiile de mai sus este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 a Legii nr.263/2010 şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.62, alin.2, lit.a şi b.
La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate (pensie de invaliditate, studii superioare, armată, şcoli militare/învăţământ superior din sistemul apărării naţionale, cu excepţia liceului militar).
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.
La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de Legea nr.263/2010 sau de alte acte normative.
La îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.
Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu.

Stabilirea pensiei anticipate
Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depune de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
Pensia anticipată se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrării cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat.
Acte necesare pentru pensia anticipată:
a.) cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);
b.) carnetul de muncă (original şi copie);
c.) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
d.) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
e.) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
f.) actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
g.) livretul militar (original şi copie);
h.) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
i.) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
j.) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
k.) adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original) Anexele 12, 13, 14 din Norme de aplicare a prevedrilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
l.) procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
m.) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
n.) dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
o) adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
p.) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
Formulare (cerere tip – anexa nr. 6)