Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Asiguraţi

În sistemul public de Pensii sunt asiguraţi :

• obligatoriu (art.6,alin 1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi titlul V. din Legea nr.227/2015 - Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare), categoriile de persoane din care fac parte:
- persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
- funcţionarii publici;
- cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
- persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum şi din contracte/convenţii încheiat potrivit Codului civil;

- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;

- persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
- persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

* administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
* membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
* persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
* persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
* alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
(Aceste persoane sunt obligate să depună la casa de pensii declaraţia individuală de asigurare)

• facultativ, prin încheierea între persoana interesată şi casa teritorială de pensii a unui contract de asigurare socială;

Poate încheia contract de asigurare socială orice persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii, precum şi de către persoane asiguratăe obligatoriu, care doresc să-şi completeze venitul asigurat.

Persoana care intenţionează să încheie un contract de asigurare socială se va prezenta personal la sediul Casei Judetene de Pensii Harghita cu actul de identitate valabil (în original şi copie), şi din care rezultă că solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Harghita.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat şi de către un reprezentant al titularului, cu condiţia ca acesta să prezinte un act valabil, care să ateste această calitate (tutore, curator sau mandatar), actul său de identitate (în original şi copie) şi o copie după actul de identitate valabil al titularului. Important: actul de identitate al reprezentantului trebuie să fie valabil, iar domiciliul sau reşedinţa acestuia să fie pe raza judeţului Harghita.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă ,în două exemplare(câte un exemplar pentru fiecare parte) şi produce efecte de la data înregistrarii acestuia la Casa Judeţeană de Pensii Harghita. 

  Venitul asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului, în condiţiile legii, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială. Actul adiţional la contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la Casa Judeţeană de Pensii Harghita şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare socială.

Pentru anul 2023 (începând cu data de 01 octombrie 2023) în conformitate  cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare este de 3.300 lei.

Asiguraţii pe bază de contracte de asigurare sunt trecuţi din oficiu la nivelul venitului minim lunar asigurat in vigoare, venit la care se va plăti cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale, respectiv 25%.
Astfel, contribuţia minimă ce trebuie plătită de persoanele cu contract de asigurare socială incheiată în temeiul legii nr. 263/2010 este în valoare de 825 lei.

Termenul de plată a contribuţiei este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate efectua în numerar, la casieria Casei Judeţene de Pensii Harghita sau în contul RO08 TREZ 3512 2210 304X XXXX , deschis la Trezoreria Municipiului Miercurea Ciuc .

Important:în cazul în care plata se face în cont, mijlocul de plată utilizat (ordin de plată, mandat poştal sau foaie de vărsământ la trezorerie) trebuie să conţină obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal al asiguratului, suma şi perioada pentru care se face plata.
Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere.
Contractul de asigurare social poate fi reziliat atât din iniţiativa asiguratului,cât şi din iniţiativa asiguratorului,adică al Casei Judeţene de Pensii Harghita.