Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Pensia de invaliditate
Condiţii de acordare
Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile legii şi asiguraţii care satisfac obligaţii militare.
Au dreptul la pensie de invaliditate, şi elevii, ucenicii şi studentii care şi-au pierdut total sau cel putin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.
În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale împreună cu Ministerul Sănătăţii, la propunerea CNPP.
Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de către medicul specializat în expertiză medicală din cadrul casei judeţene de pensii, denumit medic expert al asigurărilor sociale.
În vederea evaluării capacităţii de muncă, persoanele care solicită expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea încadrării lor în grad de invaliditate trebuie să depună o cerere, însoţită de documente medicale, la cabinetul de expertiză medicală din cadrul casei judeţene de pensii, în funcţie de domiciliul solicitantului.
După înregistrarea cererii însoţite de documentele medicale, medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul unde a fost depusă cererea de expertiză medicală a capacităţii de muncă programează bolnavul pentru expertizare. În urma examinării bolnavului şi analiza documentaţiei medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză şi emite decizia asupra capacităţii de muncă. Împreună cu această decizie persoanei expertizate i se înmânează şi programul recuperator, care este obligatoriu pentru persoana în cauză şi pentru persoanele competente să îl aplice.
Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă. Împotriva deciziei emise se poate face contestaţie la Comisiile Medicale de Contestaţii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Contestaţia se depune şi se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, care a emis decizia, urmând să fie înaintată la comisia medicală de contestaţii. Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 zile de la înregistrare, decizia emisă în rezolvarea contestaţiei înlocuieşte decizia iniţială şi produce efecte de la data emiterii acesteia.
Deciziile comisiilor medicale de contestaţii pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 zile de la comunicare. Deciziile necontestate în termen ramân definitive.
Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale precum şi neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA.
Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, în felul următor:

 

 Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale
asupra capacităţii de muncă
 Stagiul de cotizare realizat
(ani)
până la 20 ani 
de la 20 -23 ani 
 23 – 25 ani
 25 – 29 ani  6
29 – 33 ani 
33 – 37 ani  11 
 37 – 41 ani  14
41 – 45 ani 17
45 – 49 ani 20
49 – 53 ani 23
53 – 57 ani 25
57 – 60 ani 26
peste 60 ani   27


La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă dintre stagiul complet de cotizare (anexa 5 sau 6 din lege, după caz) şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
Stagiul potenţial rezultat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de lege, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

Indemnizaţia de însoţitor
Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, al cărei cuantum reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.

Revizuirea medicală periodică
Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între 1 an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

După fiecare revizuire medicală medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:
-menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
-încadrarea în alt grad de invaliditate;
-redobândirea capacităţii de muncă;
Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei pentru care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii;
Revizuirea medicală se poate efectua şi la cerea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau s-a înrăutăţit.
Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă cu ocazia revizuirii medicale urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare ca şi decizia iniţială de încadrare în grad de invaliditate.
Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
-prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
-au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;
-au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege;
Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor care prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă, sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale.
Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei de a urma programele recuperatorii, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, acordându-se din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. Indemnizaţia pentru însoţitor se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Stabilirea drepturilor de pensie de invaliditate
Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa judeţeană de pensii din raza de domiciliu a acestuia.
Pensia de invaliditate se acordă, după caz:
-de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă;
-de la data încetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate;
-de la data înregistrării cererii, în situaţia persoanelor care nu mai sunt în activitate.
Acte necesare pentru obţinerea calităţii de pensionar de invaliditate:
a.) cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 7);
b.) carnetul de muncă (original şi copie);
c.) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
d.) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
e.) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
f.) actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
g.) livretul militar (original şi copie);
h.) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
i.) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
j.) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original), Anexa nr. 15 din Norme de aplicare a prevedrilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
k.) adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original), Anexa nr. 12, 13, 14 la norme;
l.) procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
m.) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
n.) dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
o.) adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
p.) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
q.) decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
r.) adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
s.) copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională;
Formulare (cerere tip – anexa nr. 7)