Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Pensia pentru limită de vârstă
Condiţii de acordare

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de pensionare sunt reglementate de lege, după cum urmează:
-vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei;
-stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi;
-stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
Atingerea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare menţionate mai sus se va realiza conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de asiguraţi
Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos: 

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite
de muncă (ani împliniţi)                                     
Reducerea vârstelor standard de pensionare; ani Luni                      
1 - 4
2 -
3 1
4 1  4
5 1  8 
6 2
 7 2
8 2
3
10 3
11  3
12 4
13  4
14 4
15  5
16 5
 17 5
18 6
 19 6
20 6
 21 7
22 7
 23 7
24 8
 25 8
26 8
27 9
28 9
29 9
30 10

Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevazute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1)
Stagiul realizat în grupa I de muncă,
condiţii speciale şi alte condiţii de muncă
(ani împliniţi)
Reducerea vârstei standard de pensionare cu:
(Ani)
2 1
3 1,5
4 2
5 2,5
6 3
7 3,5
8 4
9 4,5
10 5
11 5,5
12 6
13 6,5
14 7
15 7,5
16 8
17 8,5
18 9
19 9,5
20 10
21 10,5
22 11
23 11,5
24 ani si peste 12

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55 din lege precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
În aceste condiţii vârstele de pensionare nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi 52 de ani pentru bărbaţi.
Cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute lde Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
Personalul din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale beneficiază de reducerea vârstei de pensionare prevăzută de lege numai dacă a realizat stagiul minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6.

EXCEPŢII:
I. Persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 20 ani , în unităţi miniere, în subteran, cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 ani. În cazul acestor persoane vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 ani.

II. Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 ani persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 ani în următoarele profesii: balerin, dansator, acrobat, jongler, clovn, călăteţ de circ, dresor de animale salbatice, solist vocal de operă şi de operetă, instrumentist la instrumente de suflat, cascador.
Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 50 ani, cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor, în cazul cărora vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.

III. Persoanele care au desfăşurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii şi au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de 17 ani în zona II-a de expunere la radiaţii, beneficiază de pensie pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.
Pentru această categorie de persoane stagiul complet de cotizare este de 15 ani în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

IV. Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:
cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

V. Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.
Nevăzător este persoana cu acuitate vizuală zero, încadrată în gradul de handicap grav. Dovada acestui statut se face cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu următoarele elemente:
-data ivirii handicapului care poate fi ulterioară datei dobândirii calităţii de asigurat;
-gradul de handicap grav;
-termenul de revizuire-permanent;
-menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege.
Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute de Legea nr.263/2010, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
Vârstele reduse în aceste condiţii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Stabilirea pensiei pentru limită de vârstă
Pensia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.
Pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă şi se plăteşte de la data depunerii cererii de înscriere la pensie.

Acte necesare
a.) cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);
b.) carnetul de muncă (original şi copie);
c.) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
d.) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
e.) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
f.) actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
g.) livretul militar (original şi copie);
h.) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
i.) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
j.) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original),;
k.) adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original), Anexele 12, 13, 14 din Norme de aplicare a prevedrilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
l.) procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
m.) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
n.) acte doveditoare privind stagiul de cotizare de specialitate – pentru personalul militar;
o.) adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
p.) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
Formulare (cerere tip – anexa nr. 6)