Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Potrivit Legii nr.544/2001, informaţiile de interes public communicate din oficiu sunt următoarele: Potrivit Legii nr.544/2001, informaţiile de interes public communicate din oficiu sunt următoarele:

-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
-structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
-numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
-sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
-programele şi strategiile proprii;
-lista cuprinzând documentele de interes public;
-lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
-modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut următoarele informaţii:
-informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
-informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
-informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
-informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
-informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
-informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.
-informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Solicitarea de informaţii de interes public se poate face:
-în scris (inclusiv în format electronic)
-verbal.
În cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale poate depune reclamaţie administrativă.

Anexa 5 - Cerere-tip de solicitare informaţii de interes public
Anexa 6a - Cerere-tip de reclamaţie administrativă
Anexa 6b - Cerere-tip de reclamaţie administrativă

Anexele se regăsesc la meniul formulare.