Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Plăţi prestaţii

Plăţi pensii şi îndemnizaţii prevăzute de legi speciale

In sistemul public de pensii,reglementat de Legea nr.263/2010, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii, cu exceptia pensiei anticipate si anticipate partiale, care se plătesc de la data incetării calitătii de asigurat(art.105 din Lege).

Modalităţi de plată a pensiilor şi îndemnizaţiilor prevăzute de legi speciale
Plata pensiei se face lunar, personal titularului, tutorelui sau curatoruluui acestuia, persoanei careia i s-a incredintat ori s-a dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, madatarului desemnat prin procura speciala.
În functie de optiunea pensionarului,plata pensiei se face prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. sau, după caz, între Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi bănci, precum şi între CNPP şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP în nume propriu şi pentru băncile cooperatiste afiliate.
Prevederile de mai sus se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine , potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor sectoriale.
Casele teritoriale de pensii transmit lunar , la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala Posta Romana S.A., taloanele de plata a drepturilor , indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

Incetarea plăţii pensiilor(art.113 din Lege)
Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
-pensionarul a decedat;
-pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
-pensionarul de invaliditate , pensionarul urmas si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate , pensionarul de urmas încadrat în gradul I. sau II.de invaliditate nu s-a prezentat , din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie.
-au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate , pensionarul de urmas încadrat în gradul I. sau II.de invaliditate nu s-a prezentat , din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie,conform convocării transmise de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau centrele regionale de expertiză medical a capacităţii de muncă
-au expirat 12 luni de la care pensionarul de invaliditate,pensionarul urmaş(încadrat în gradul I. sau II.de invaliditate) nu a mai urmat programele recuperatorii ;
-copilul , beneficiar al unei pensii de urmas , a implinit varsta de 26 de ani ;
-pensionarul urmas a fost condamnat , printr-o hotarire judecatoreasca ramasa definitiva , pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor , comisa asupra sustinatorului.

Suspendarea platii pensiilor(art.114 din Lege)
Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze :
-pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat , cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale,dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat
-pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale , se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin (1) pct I, II si IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni (realizează venituri de natură profesională).
-pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art.84 lit c) ori cel prevazut la art. 86 alin(1) nu se prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca , a centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca
-pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii , intocmite de medicul expert al
asigurarilor sociale.
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul I sau II , se regaseste in una dintre situatiile prevazut la art. 6. alin(1) pct I, II sau IV , cu exceptia consilierilor locali sau judeteni(realizează venituri de natură profesională). ;
-Pensionarul de invaliditate , incadrat in gradul III, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin(1) pct I, sau II, depăşind jumatate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.
-Pensionarul urmas a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor.
-Sotul supravetuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , realizeaza venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie , daca acestea sunt mai mari de 35% din castigului salarial mediu brut.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii de urmas , s-a recasatorit.
-Sotul supravietuitor , beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie , potrivit legii, din acelasi sistem de asigurări sociale , sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii.
-Pensionarul nu mai indeplineşte conditiile prevazute de lege , referitoare la cumulul pensiei cu salariul

Suspendarea plăţii indemnizaţiei de insoţitor
Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I. de invaliditate au dreptul , în afara pensiei, la o îndemnizaţie pentru insoţitor , in cuantum fix,reprezentând 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
Plata indemnizaţiei pentru însoţitor se suspendă pe perioada in care pensionarul este internat intr-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializataă, in care se asigură supraveghere si ingrijire permanentă , cu exceptia situaţiilor in care pensionarul este nevăzător.
Suspendarea platii indemnizatiei pentru insotitor se poate face si la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face incepând cu luna următoare celei in care a fost inregistrată cererea.

Reluarea in plată a pensiilor(art.115 din Lege)
Reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, dupa cum urmeaza :
-începând cu luna următoare celei in care a fost inlăturată cauza care, potrivit legii, a adus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 zile de la data la care cauza suspendării a fost inlăturată.
-incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusă cererea , daca depunerea acesteia s-a facut după expirarea termenului de 30 de zile.
-de la data inceperii anului scolar.

Cumulul pensiilor cu venituri realizate dintr-o activitate profesională,pentru care asigurarea este obligatorie,conform legii:
Pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie , in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari :
-pensionarii pentru limita de varstă
-nevăzătorii
-pensionarii de invaliditate gradul III , precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de

Invaliditate(pot să presteze activitate corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă)
-copiii, pensionari de urmas
-sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activităţi
profesionale pentru care asigurarea este obligatorie , potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din castigul salarial mediu brut.

Nu pot cumula pensia cu venituri realizate dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie:
- pensionarii care beneficiază de pensie anticipată şi pensie anticipată parţială,cu excepţia consilierilor judeţeni şi locali
- pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I.şi II de invaliditate, cu excepţia consilierilor judeţeni şi locali

Recuperarea sumelor plătite necuvenit :
Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective , care constituie titlu executoriu.
Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.
Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savârşite de beneficiar , se recupereaza de la acesta , de la data primei plăţi a sumelor necuvenite , plus dobânzile aferente , până la recuperarea integrală a prejudiciului.
Obligaţiile pensionarilor cu privire la modificarea condiţiilor de acordare si plată a drepturilor
Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati să comună conducă la modificarea condiţiilor in funcţie de care i-a fost stabilită şi i se plăteste pensia , in termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

Ajutorul de deces
În cazul decesului asiguratului sau pensionarului se acordă ajutor de deces unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi,după caz,soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau ,în lipsa acestora,oricare persoană care face această dovadă.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decît valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat(pentru anul 2016 – 2681lei).
În cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, asiguratul sau pensionarul poate beneficia de ajutor de deces.
Este considerat membru de familie:
-soţul;
-copiii proprii sau adoptaţi,copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei,în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile ,până la terminarea acestora,fără a depăşii vârsta de 26 ani,precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
- părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi;
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul celui cuvenit unui pensionar sau asigurat (în anul 2016 – 1341 lei).
Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:
- cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Norme;
-certificat de deces (original şi copie);
- act de identitate al solicitantului (original şi copie);
- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
- dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
- act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
- adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).


..