Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 Informatii utile 2020
Informatii utile 2019 
Comunicat ajutor de deces 2018

Informatii utile 2018

 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noul Regulament European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul"),care devine aplicabil începând cu 25 mai 2018, a stabilit un set unic de reguli în materia protectiei datelor personale şi protejării mai eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii.

Prevederile Regulamentului accentuează responsabilitatea operatorilor care prelucrează date personale,consolidează drepturile persoanelor vizate(ale căror date sunt prelucrate),asigură o mai mare transparenţă,în sensul că persoanele vizate pot obţine de la operatorul de date informaţii cu privire la scopul în care se prelucrează datele personale,sursele din care se obţin aceste date,cui sunt dezvăluite – în condiţiile legii – aceste date,perioada de stocare a acestora,etc.

În calitate de instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, este responsabilitatea Casei Naţionale de Pensii Publice de a vă informa cu privire la noul Regulament general privind protecţia datelor cu caracter personal (RGPD).


Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal şi cum îl puteţi contacta:

 • Instituţiile CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice, casele teritoriale de pensii, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă) sunt operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Pentru mai multe detalii puteţi contacta:
 • pentru Casa Naţională de Pensii Publice – responsabilul cu protecţia datelor la adresa de e-mail dpo@cnpp.ro
 • pentru Casa Judeţeană de Pensii Harghita – responsabilul cu protecţia datelor la adresa de e-mail dpo.cjpharghita@cnpp.ro
 • pentru Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă - responsabilul cu protecţia datelor la adresa de email dpo@inemrcm.ro

Protecţia datelor personale
Unul dintre principiile cheie în cadrul Regulamentului este principiul transparenţei. Acesta impune instituţiei noastre să furnizeze asiguraţilor şi beneficiarilor sistemului public de pensii informaţii cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele personale.

Scopul în care sunt prelucrate datele personale
De asemenea, instituţia noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prestaţiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către casele teritoriale de pensii în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimţământului în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal prelucrate:
 • Scopul prelucrării îl constituie acordarea şi plata, prin casele teritoriale de pensii, a prestaţiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naţionale şi  internaţionale în vigoare, în domeniul asigurărilor şi securităţii sociale.
 • Pentru a ne alinia obligaţiilor de transparenţă rezultate din Regulament, vă informăm că instituţia noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Conform cerinţelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CNPP administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de dumneavoastră.
 •  
 • Nume, prenume
 • Sex
 • Codul numeric personal
 • Data naşterii
 • Adresa de domiciliu
 • Informaţii bancare(în cazul pensionarilor care au solicitat plata pensiei în cont bancar)
 • Informaţii cu caracter medical(în cazul pensionarilor de invaliditate şi de urmaş)
 • Informaţii privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România sau din străinătate

Din ce surse obţin CNPP şi casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal:
 
 • în mod direct, din cererile privind acordarea şi plata prestaţiilor solicitate şi din  documentele ataşate în acest scop;
 • ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;
 • obţinute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoatră unor terţi (ex.: instituţii publice, instituţii bancare, administrator fond privat pensii);
 • ca urmare a comunicărilor trimise instituţiei noastre, conform legii de către terţi (ex.: instituţii publice, instituţii bancare, angajatori, agenţi economici, administratori fond privat pensii);

Cui dezvăluie CNPP şi casele teritoriale de pensii, în condiţiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal:
 
 • către autorităţi guvernamentale şi judecătoreşti şi alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
 • către organe de cercetare penală, autorităţi fiscale, precum şi către alte persoane juridice faţă de care dezvăluirea este cerută de lege; 
 • către persoane juridice cu competenţe, potrivit legii, în derularea operaţiunilor referitoare la plata prestaţiilor acordate de către casele teritoriale de pensii.

Cât timp păstrează CNPP şi casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal: 

 • atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligaţiile legale, instituite în sarcina noastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal
 
 • aveţi dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situaţia în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
 • aveţi dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deţinute de către CNPP şi casele teritoriale de pensii care conţin datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • ştergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de acordare a drepturilor solicitate şi acordate;
 • restricţionarea utilizării datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute RGPR. 
 
<< Înapoi