Casa Naţională de Pensii Publice
Casa Judeţeană de Pensii HARGHITA
ro hu

 
Pentru a evita efectuarea unor plăţi necuvenite sau către beneficiari nerezidenţi a caror situaţie s-a modificat, cu efecte asupra obligaţiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie şi a altor drepturi care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se utilizează Certificatul de viaţă ca instrument de verificare administrativă.

Certificatul de viaţă constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenţi ai sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Confirmarea existenţei beneficiarilor nerezidenţi aflaţi în plată: pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarii nerezidenţi aflaţi în plată au obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un certificat de viaţă.

În vederea prezentării certificatului de viaţă, casa teritorială de pensii va transmite acestora, la adresa de domiciliu/reşedinţă, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de viaţă de către beneficiari.

Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, dupa caz.

La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legală certifică faptul că Partea B a certificatului de viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului.

În situaţia în care un beneficiar nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, casa teritorială de pensii competentă suspendă plata drepturilor de pensie ale acestuia începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viaţă dupa expirarea termenului indicat, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripţie.